Firme 24

INFIINTAM SI MODIFICAM RAPID FIRME

Radiere PFA / II / IF

Radiere PFA / II / IF

500 lei

400 lei

Deschidere punct de lucru

Deschidere punct de lucru

400 lei

300 lei

Deschidere punct de lucru – tot ce trebuie să știi despre acest domeniu:

deschidere punct de lucru (sau sediu secundar) apare ca necesitate atunci când activitatea societății se intensifică. Astfel spațiul în care va desfășurați activitatea devine insuficient.  Primul pas este înregistrarea acestui punct de lucru la Registrul Comerțului. Întregul proces durează între 3 și 5 zile lucrătoare.

Dacă pentru punctul de lucru contractul de închiriere se încheie între o persoană fizică și una juridică, este obligatoriu ca acesta să fie înregistrat la Direcția de taxe și impozite locale.

Dacă se încheie între două persoane juridice este obligatoriu ca în spatele contractului de inchiriere să se atașeze dovada de proprietate. Trebuie avut în vedere că pentru a se putea declara un sediu secundar este necesar ca acel contract de închiriere să fie în vigoare. Altfel, punctul de lucru nu se poate declara decât în momentul intrării în vigoare a contractului.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați
 • Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
 • Copie de pe dovada de proprietate a punctului de lucru (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă punctul de lucru va fi la bloc)
Închidere punct de lucru

Închidere punct de lucru

400 lei

300 lei

Dacă într-o locație ce figura ca punct de lucru nu se mai desfășoară activitate, persoana juridică are obligația să înregistreze închiderea punctului de lucru mai întâi la Registrul Comerțului, apoi la ANAF. Procesul poate dura între 3 și 5 zile lucrătoare.

Acte necesare

 • Copii de pe actele de identitate ale asociatului/asociaților
 • Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
 • Certificatul constatator (în original) pentru punctul de lucru care urmează să fie închis
Schimbare sediu social

Schimbare sediu social

750 lei

650 lei

Schimbarea sediului social apare din rațiuni administrative. Acestea pot fi: schimbarea de pe o adresă pe alta în același județ pentru că a expirat durata valabilității sediului și se încheie un nou contract pentru o nouă adresă. Sau din rațiuni economice, cum ar fi relocarea afacerii într-un mediu economic propice desfășurării activității. Pentru acțiunea de schimbare sediu social în același județ termenul este de 5-7 zile lucrătoare. Pentru schimbarea sediului în alt județ termenul este de aproximativ 20 de zile.

Pentru societățile înființate înainte de anul 2008, la schimbarea sediului în alt județ este posibil să fie nevoie și de schimbarea denumirii. Acest lucru se întâmplă în cazul în care în acel județ mai există o societate cu nume asemănător sau identic.

Pentru mai multe detalii despre schimbare sediu social ne puteți contacta .

Acte necesare

 • Certificatul de înregistrare în original și certificatul constatator în original (pentru sediul social curent)
 • Copie de pe cartea de identitate a asociatului/asociaților
 • Copie act constitutiv
 • Dovada de proprietate pentru adresa la care se va stabili noul sediu social (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Prelungire durata valabilitate sediu social / punct de lucru

Prelungire durata valabilitate sediu social / punct de lucru

400 lei

300 lei

Atunci când se apropie finalul termenului de valabilitate pentru care sediul social sau punctul de lucru au fost stabilite, este foarte important să faceți demersurile pentru a prelungi durata de valabilitate. În situația în care expiră acest termen, societatea poate fi declarată inactivă fiscal. În acest context se pot înscrie fapte atât în cazierul fiscal al societății, cât și în cazierul fiscal al asociatului, iar societăților plătitoare de TVA li se va retrage codul de TVA. Mai jos regăsiți articolul din lege care reglementează această situație:

Art. 92 alin. (1) – (3) din Codul de procedură fiscală

(1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situații:

 1. a) Nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
 2. b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 3. c) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
 4. d) inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comerțului;
 5. e) durata de functionare a societății este expirată;
 6. f) societatea nu mai are organe statutare;
 7. g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1).

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situațiile respective.

Acte necesare

 • Copii ale actelor societății
 • Copii de pe buletinele asociaților
 • Copie contract anterior sediu sau act adițional
 • Ștampila societății
Extindere obiect de activitate SRL

Extindere obiect de activitate SRL

700 lei

600 lei

Extinderea obiectului secundar de activitate presupune adăugarea altor coduri CAEN la cele existente deja în Actul Constitutiv.

Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.

Acte necesare

 • Certificatul de Înregistrare – în original
 • Certificate constatatoare emise la înființarea societății – în original
 • Actul Constitutiv – original sau copie
 • Actele de identitate ale asociaților și administratorului
Extindere obiect de activitate PFA

Extindere obiect de activitate PFA

400 lei

300 lei

Extinderea obiectului secundar de activitate presupune adăugarea altor coduri CAEN la cele existente deja în Actul Constitutiv.

Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.

Acte necesare

 • Certificatul de Înregistrare – în original
 • Certificate constatatoare emise la înființarea societății – în original
 • Actul Constitutiv – original sau copie
 • Actele de identitate ale asociaților și administratorului
Radiere SRL / Închidere firma

Radiere SRL / Închidere firma

900 lei

800 lei

Acte necesare

 • Copii de pe actele de identitate ale asociatului/asociaților
 • Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
 • Certificatul constatator (în original) pentru punctul de lucru care urmează să fie închis
Actualizare date de identificare Asociati, Administratori

Actualizare date de identificare Asociati, Administratori

400 lei

300 lei

În momentul în care se schimbă datele de identificare ale asociatului/ asociaților/ administratorilor/ reprezentanților persoana juridică are obligația să înscrie aceste modificări la Registrul Comerțului sau oriunde se impune comunicarea și înregistrarea modificărilor respective. Termenul de înregistrare al actualizării datelor de identificare este de 5 până la 7 zile.

Acte necesare

 • Carte de identitate actualizată asociat/asociați/administrator/ noul administrator
 • Copie a certificatului de înregistrare a societății
 • Copie a actului constitutiv
Cesiune parti sociale (in functie de numarul asociatilor)

Cesiune parti sociale (in functie de numarul asociatilor)

750 lei

650 lei

Cesiunea părților sociale ale unei societăți se poate realiza fie între asociați, fie către persoane care nu au calitate de asociat în societate, caz în care procedura se realizează în două etape conf. OUG 54/2010.

Pentru cesiunea internă (între asociați), cesiunea se face într-o singură etapă care durează cca 7 zile.

În prima etapă se publică în Monitorul oficial intenția de cesionare a părților sociale, se așteaptă 30 de zile, timp în care ANAF-ul sau persoanele lezate pot face opoziție la cesiune. Dacă societatea are datorii, cesiunea de părți sociale nu este posibilă.

După trecerea celor 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial se depun actele pentru a doua etapă. Termenul de realizare pentru o cesiune de părți sociale este de cca 7 -10  zile lucrătoare.

Acte necesare

 • Copii ale actelor societății
 • Copie de pe buletinul noului asociat
Cooptare asociat (in functie de numarul asociatilor)

Cooptare asociat (in functie de numarul asociatilor)

750 lei

650 lei

Majorare / Reducere capital social

Majorare / Reducere capital social

800 lei

700 lei

În România, capitalul social minim obligatoriu la înființarea unei societăți este de 200 de lei. Uneori, însă,pe parcursul activității, intervine nevoia majorării acestui capital, cum ar fi modificarea valorii minime impuse de lege; alteori este o procedura voluntară pentru situația în care activitatea societății capătă amploare și din motive de bonitate se recurge la acest demers.

Durata acestui demers este de 5 până la 7 zile lucrătoare.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator
 • Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
 • Copie de pe actul constitutiv

Capitalul social poate fi redus atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parțială a asociaților de la vărsămintele datorate;
b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;

Durata acestui demers este de 90 zile.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator
 • Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
 • Copie de pe actul constitutiv
Modificare obiect principal de activitate

Modificare obiect principal de activitate

750 lei

650 lei

Modificarea obiectului principal de activitate intervine atunci când cel trecut în actul constitutiv nu mai corespunde cu activitatea pe care doriți să o desfășurați sau doriți să vă adaptați mai bine cerințelor pieței. Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociati/administrator
 • Certificatul de Înregistrare a Societății – original
 • Certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității, emise la înfiiițare, de la sediul social/punct de lucru dacă este cazul și beneficiari și/sau terți) – în original
 • Copie act constitutiv
Schimbare denumire societate

Schimbare denumire societate

750 lei

650 lei

Schimbarea denumirii unei societăți poate apărea fie din dorința unei schimbări, fie ca urmare a faptului că actuala denumire nu mai corespunde obiectului de activitate pe care urmează să-l desfășurați. Este o modificare esențială în actul constitutiv al societății și trebue înregistrată în primul rând la Registrul Comerțului. Termenul de schimbare a denumirii este de 5 – 7 zile lucrătoare.

Acte necesare

 • 3 variante de denumire
 • Carte de identitate asociat/asociati/administrator
 • Certificatul de inregistrare al societatii – original
 • Certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității, emise la înfiiițare, de la sediul social/punct de lucru dacă este cazul și beneficiari și/sau terți) – în original
 • Copie act constitutiv
Numire administrator nou

Numire administrator nou

750 lei

650 lei

Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, care pot fi sau nu asociați ai societății, numiți prin actul constitutiv sau de Adunarea Generală. Revocarea se face tot de către Adunarea Generală și în caz de demisie a administratorului, este de obligația asociaților ca în cel mai scurt timp să se numească un nou administrator. Procesul de numire sau revocare a administratorului durează între 5 și 7 zile.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator/ noul administrator
 • Copie a certificatului de înregistrare a societății
 • Copie a actului constitutiv
Prelungire durata de functionare societate

Prelungire durata de functionare societate

900 lei

800 lei

Unele societăți înființate cu mult timp în urmă au avut stabilită de la început o durată mai scurtă de funcționare. În momentul în care doriți ca acea societate să își continue activitatea, este necesară înregistrarea prelungirii duratei de funcționare.

Procesul poate dura între 10 și 45 de zile lucrătoare.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator
 • Copie Act Constitutiv
 • Copie de pe certificatul de înregistrare al societatii
Prelungire mandat administrator

Prelungire mandat administrator

700 lei

600 lei

Revocare administrator

Revocare administrator

750 lei

650 lei

Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, care pot fi sau nu asociați ai societății, numiți prin actul constitutiv sau de Adunarea Generală. Revocarea se face tot de către Adunarea Generală și în caz de demisie a administratorului, este de obligația asociaților ca în cel mai scurt timp să se numească un nou administrator. Procesul de numire sau revocare a administratorului durează între 5 și 7 zile.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator/ noul administrator
 • Copie a certificatului de înregistrare a societății
 • Copie a actului constitutiv
Suspendare / Reluare activitate

Suspendare / Reluare activitate

400 lei

300 lei

Activitatea unei societăți sau a unei PFA poate fi suspendată pentru o perioadă de maxim 3 ani. Asociații pot opta și pentru o perioadă mai mică de 3 ani de inactivitate. La finalul perioadei de suspendare activitatea nu este reluată automat; pentru a relua activitatea trebuie depusă la Registrul Comerțului o mențiune în acest sens.

Este o soluție temporară pentru o societate care nu mai desfășoară activitate și pentru situația în care asociații sunt într-un impas și vor să regândească strategia de afaceri. Chiar dacă activitatea este suspendată, trebuie să știți că situațiile financiare (bilanț, balanța), fie ele și cu rezultat 0, vor trebui depuse în continuare, la fel ca până în momentul suspendării.

Dacă societatea are angajați, rețineți că trebuie să notificați Inspectoratul Teritorial de Muncă referitor la încetarea contractelor de muncă în urma suspendării activității.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați
 • Certificatele constatatoare emise la înființarea societății – în original
 • Copie Certificat de Înregistrare Societate
Autorizare activitati

Autorizare activitati

400 lei

300 lei

Schimbările continue care au loc în piață și în societate, în general, duc, în mod natural, la apariția unor noi activități. Firmele care doresc să urmeze noi abordări se pot confrunta cu faptul că acea activitate nu este încă autorizată de autoritățile competente. Pentru a putea desfășura orice activitate cuprinsă în obiectul de activitate din actul constitutiv, trebuie ca acea activitate sa fie autorizata de Direcția Sanitar Veterinară (DSV), Direcția de sănătate publică (DSP), Agenția pentru Protecția Mediului (APM) și Inspectoratul Teritorial de muncă (ITM).

În urma solicitării se va emite un Certificat constatator cu activitățile pe care le puteți desfășura și pe care puteți emite facturi și chitanțe. A nu se confunda cu autorizațiile obținute pentru anumite activități cu statut special (Agenții de turism, restaurant, salon de înfrumusețare etc).

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați
 • Copie de de certificatul de înregistrare
 • Copie act constitutiv
Preschimbare certificat de înregistrare (atribuire EUID)

Preschimbare certificat de înregistrare (atribuire EUID)

200 lei

100 lei

Pentru societățile înregistrate înainte de această dată atribuirea s-a făcut automat rămânând ca, în momentul în care se înregistrează orice modificare de orice natură la Registrul Comerțului, să se solicite și un nou certificat de înregistrare cu acest cod EUID. Activitatea economică a societății nu este împiedicată dacă nu se preschimbă certificatul de înregistrare într-o anumită perioadă.

Atunci când decideți să efectuați această preschimbare, consultanții Fabrica de Firme vă stau la dispoziție pentru toate procedurile necesare. Termenul în care se realizează preschimbarea certificatului de înregistrare este între 5 și 7 zile.

Acte necesare

 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator/ noul administrator
 • Certificatului de înregistrare a societății în original
Înfiintare PFA

Infiintare PFA

449 lei

300 lei

PFA-urile au două variante de impozitare: în sistem real și pe normă de venit.
Este indicat ca înainte de demararea procedurii de inființare PFA să verificați dacă activitatea dvs. este încadrată ca normă de venit, în cazul în care doriți să optați pentru varianta de impozitare pe normă de venit.

Acte necesare

 
 • Carte de identitate titular
 • Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea) sau documente din care să reiasă experiența profesională în domeniul în care se dorește autorizarea
 • Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Specimen de semnatură dat la notariat
 • Procură notarială pe numele consultantului Fabricii de Firme care se va ocupa de depunerea dosarului la Registrul Comerțului
Înfiintare S.R.L.

Infiintare SRL (cu maxim 2 asociati)

649 lei

500 lei

Înființarea unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L., sau simplu, firma) este cea mai răspândită formă juridică datorită răspunderii limitate a asociaților. Aceștia sunt ținuti responsabili pentru obligațiile societății doar în limita aportului lor. Un alt motiv pentru care antreprenorii preferă să înființeze S.R.L.-uri este și valoarea foarte mică a capitalului social.

Acte necesare

 
 • 3 variante de denumire pentru viitoarea societate
 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator
 • Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Carte de identitate proprietar/proprietari sediu social
Înfiintare II

Înfiintare II

400 lei

300 lei

Înființarea unei II (Întreprindere Individuală) durează între 3 și 5 zile lucrătoare din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC.

În cazul II întreaga răspundere pentru datoriile acumulate de întreprindere revin persoanei fizice  care deține acest statut. Spre deosebire de S.R.L., contabilitatea pentru I.I. se ține în partidă simplă. II-ul poate avea angajați.

 

Acte necesare

 
 • Carte de identitate titular
 • Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea) sau documente din care să reiasă experiența profesională în domeniul în care se dorește autorizarea
 • Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Specimen de semnatură dat la notariat
 • Procură notarială pe numele consultantului Fabricii de Firme care se va ocupa de depunerea dosarului la Registrul Comerțului
Înfiintare S.R.L. - D

Înfiintare S.R.L. – D

550 lei

450 lei

Dacă vă gândiți la infiintare SRL-D  trebuie să știți că este vorba tot de o societate comercială cu răspundere limitată. Un S.R.L-D este menit să stimuleze spiritul antreprenorial al tinerilor prin acordarea unor scutiri de la plata anumitor taxe. Acestea vor fi acordate în termen de 3 ani. Față de înființarea unui S.R.L., în acest caz intervin câteva criterii suplimentare:

 • Persoana care începe demersul de infiintare SRL–D nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European anterior datei înmatriculării societății în Registrul Comerțului;
 • Are un număr de maximum 5 asociați;
 • Este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;
 • Are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 2). Din cele 5 grupe de activitate sunt excluse o serie de obiecte de activitate. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta;
 • Beneficiază de o serie de scutiri de la plata taxelor către stat. Acestea încep de la taxele de infiintare la Registrul Comerțului și continuă cu scutirea de la plata contribuțiilor la Asigurările Sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariați, angajați pe perioadă nedeterminată și continuu.
 • Se constitutie pe durată nelimitată, însă își pierde statutul de SRL-D prin efectul legii:

  • la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
  • la data la care oricare dintre autoritățile competente constată că societatea nu mai îndeplinește una dintre conditiile prevăzute de lege;
  • la data la care activitatea microîntreprinderii aparținând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanșată procedura de insolvență;
  • la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenței unei obligații fiscale neîndeplinite;
  • la data depunerii situației financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 Euro;

În termen de cel mult 45 de zile lucratoare de la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligația să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor legii. În acest caz  se vor achita toate taxele de care a fost scutit la înființare.

 

Acte necesare

 
 • 3 variante de denumire pentru viitoarea societate
 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator
 • Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Carte  de identitate proprietar/proprietari sediu social
Înfiintare IF

Înfiintare IF

400 lei

300 lei

Înființarea unei  IF (Întreprindere Familială) durează între 3 și 5 zile lucrătoare din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC.

Este necesar să pregătiți trei denumiri.

IF-ul poate avea angajați.

Înființarea unei  IF (Întreprindere Familială) durează între 3 și 5 zile lucrătoare din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC.

Este necesar să pregătiți trei denumiri.

IF-ul poate avea angajați.

 

Acte necesare

 
 • Carte de identitate titulari – membri de familie până la gradul IV inclusiv
 • 3 variante de denumire
 • Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea)
 • Specimenul de semnătură al reprezentantului Întreprinderii Familiale – obținut la notariat
 • Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Specimen de semnatură dat la notariat
 • Procură specială pentru reprezentantul Întreprinderii Familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată)
Înfiintare S.A. (Cu 2 actionari)

Înfiintare S.A. (Cu 2 actionari)

3600 lei

3500 lei

Societatea pe Acțiuni sau S.A. este acel tip de societate care se constitutie, de regulă, prin asocierea unui număr mare de persoane, minimul fiind 2 (fără excepție) și în care sumele de bani sau bunurile aduse ca aport sunt determinante. Capitalul social al unui S.A. (care nu poate fi mai mic de 90000 lei) este divizat în acțiuni (valoarea nominală a unei acțiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei). Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social. Societatea pe acțiuni este o societate de capital, elementul esențial fiind cota de capital investită de acționar și este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar.

Acte necesare

 
 • Carte de identitate actionari/administrator/cenzori
 • Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Carte de identitate proprietar/proprietari sediu social
Înfiintare ONG - Asociatie / Fundatie

Înfiintare ONG – Asociatie / Fundatie

2100 lei

2000 lei

Infiintare ONG durează mai mult decât în cazul unei firme, anume 45 de zile. Pentru infiintare ONG, înregistrarea nu se face la Registrul Comerțului, ci în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătorie. Spre deosebire de infiintare ONG ( Asociație Non-Guvernamentală), Fundația este o organizație cu un scop mai bine conturat, punctual.

Acte necesare infiintare ONG

 
 • Carte de identitate membri fondatori (minim 3 persoane)
 • 3 variante de denumire
 • Dovada de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Cazierele FISCALE ale membrilor fondatori
Înfiintare Sucursala / Filiala

Înfiintare Sucursala / Filiala

1600 lei

1500 lei

Filiala, spre deosebire de sucursală, este o societate cu personalitate juridică și se înființează în una din formele următoare: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni și societate cu răspundere limitată.

 

Acte necesare

 
 • 3 variante de denumire
 • Decizia Asociatului Unic, a societății-mamă prin care se aprobă participarea la înființarea filialei pe teritoriul României. Această decizie trebuie să indice tipul de activitate al filialei, persoanele desemnate de către societatea-mamă să acționeze în numele său (să cuprindă toate datele de indentificare ale societății, ale asociatului unic; datele de identificare ale administratorului, datele de identificare ale reprezentantului legal) și confirmarea societății-mamă că actele reprezentanților săi sunt obligatorii pentru aceasta;
 • Toate documentele societății-mamă, traduse (în cazul în care sunt într-o limbă străină), supralegalizate și apostilate;
 • Declarația dată pe propria răspundere, la notariat sau în fața avocatului, de fondatori și administrator/administratori în care să se specifice că administratorul acceptă în mod expres mandatul, că persoana juridică străină nu are datorii fiscale față de statul român;
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanților/admistratorilor obținute la notariat;
 • Certificatul de bonitate bancară;
 • Procura autentificată la notariat pentru reprezentantul legal și copie a Cărții de Identitate;
 • Copie după dovada sediului filialei.
Înfiintare S.R.L. - Student

Înființare S.R.L. - Student

450 lei

350 lei

În ceea ce privește înființarea unui SRL Student, trebuie specificat că nu se deosebește de un SRL ca mod și condiții de organizare. Diferența constă în scutirea studentului de la plata taxelor de înființare la Registrul Comerțului, măsură menită să stimuleze spiritul antreprenorial încă din perioada studiilor universitare. Pentru a beneficia de aceste facilități, studentul trebuie să îndeplinească unele condiții. Acestea sunt: să nu fi depășit vârsta de 30 de ani, să fie cel puțin în anul II de studiu și să fi promovat toate etapele obligatorii fără restanțe.

Acte necesare

 
 • 3 variante de denumire pentru viitoarea societate
 • Carte de identitate asociat/asociați/administrator
 • Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Carte de identitate proprietar/proprietari sediu social
 • Adeverinta de la unitatea de invatamant acreditata ca este integralist, minim anul II de studiu
Declaratie beneficiar real

Declaratie beneficiar real

200 lei

100 lei

Ravnitul subiect cu privire la depunerea Declaratiei de beneficiar real si de catre persoanele juridice constituite de asociati persoane fizice, revine in atentia Registrului Comertului.

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(11) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

(2)Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3)Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

(6)Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1).

Specialistii de la Fabrica de firme va iau grija depunerii:

Acte necesare
Copie carte de identitate administrator/asociat
Copie certificat de inregistrare
Copie act constitutiv
Procura notariala pentru depunere